Anbi Stichting Dovenpastoraat

 anbiDe Stichting Dovenpastoraat heeft de ANBI-status.

 

De Stichting Dovenpastoraat, voluit: Stichting voor Dovenpastoraat en Sociaal-Cultureel Werk, met Amsterdam als vestigingsplaats, is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Daardoor mogen de giften aan deze stichting worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Onze RSIN-gegevens 814972056

Giften aan de Stichting Dovenpastoraat kunt u in uw aangifte verantwoorden als: ‘giften aan de Stichting Dovenpastoraat te Amsterdam’, RSIN-nummer 814972056

Om een ANBI-instelling te kunnen zijn en blijven, moet de stichting aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een optimale transparantie over bestuur, doel en beleidsplan en onze financiën.
Op deze pagina vindt u daar alles over. 
Het formulier ANBI vindt u hier:

Mocht u nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaris/penningmeester, de heer Siep Rienstra.

Algemene gegevens

S.Rienstra
Heerenweg 204
1768BK Barsingerhorn
0224 - 531611
rienstra.siep@gmail.com


Website:www.bethelkerkamsterdam.nl/dovengemeente

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Dovenpastoraat voert zijn werk uit in combinatie met de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat in de provincie Noord-Holland.
Dat wordt zichtbaar in gezamenlijke beleidsplannen en werkplannen. Zie beneden.
Het bestuur van de Stichting bestaat formeel nu uit Trinus Hibma (voorzitter), Siep Rienstra (secretaris/penningmeester), Gre Ursem-Steensma (lid).

Doelstelling/visie

Pastorale zorg voor dove mensen door persoonlijk contact, vorming van religieuze gemeenschap en sociaal-culturele activiteiten.

Beleidsplan

Het Beleidsplan van de Stichting Dovenpastoraat 2015 - 2020 kunt u hier vinden. Uw giften maken het mogelijk ook nieuwe plannen daarin te verwezenlijken.


Beloningsbeleid

De beloning van de pastoraal werker in loondienst is geregeld in de ‘arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u hier.

De leden van de Stichting Dovenpastoraat ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten

Kerkdiensten: wekelijks in de Bethelkerk, soms elders in Amstedam of Noord-Holland, gevolgd door onderlinge ontmoeting

Bezoeken: aan doven thuis, in ziekenhuizen of verzorgingshuizen.

Bijbel- en gesprekskringen: in kleine groepen bij de dove deelnemers thuis

Kerstviering: voor doven en hun families.

Enkele bijeenkomsten per jaar: voor alle doven in Noord-Holland, met informatie, presentaties en ontmoeting.

Contacten: met allerlei organisaties voor doven van alle leeftijden om samen dingen te doen en elkaar te versterken.

Gebarenlessen: niet-doven in contact brengen met communicatie van doven en de dovencultuur.


Staat van baten en lasten

De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

jaarrekening20210004

 

Toelichting

Een groot deel van de inkomsten van onze stichting wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de kerkelijk werker en de organisatie van pastorale activiteiten.
Daar horen de zondagse vieringen ook bij. In het voorjaar is de pastoraal werker met pensioen gegaan. Voorlopig wordt het werk op declaratiebasis voortgezet aan een pastoraal coördinator.

Onder de passiva staat een Fonds voor een Zingevingsproject gedurende 3 jaar onder dove jongeren, gevormd van giften van enkele donateurs en daarvoor geoormerkt.

 

De stichting krijgt vanwege het religieuze karakter geen overheidssubsidie.