Dovenpastoraat

 

Filmpje over Doven en Kerk.

Amsterdam.
Sinds 1967 bestaat in Amsterdam de Stichting Dovenpastoraat.
Deze spant zich in voor het kerkelijk werk onder doven in Amsterdam en omgeving.
Het bestuur wordt gevormd door dhr Siep Rienstra (penningmeester), mw Tjitske Metz, mw Laura Kolmus (coördinator), dhr Jaap Metz (leden) en ds Trinus Hibma (voorzitter).

Diaconie en Classis.
Dankzij een jaarlijkse donatie van de Protestantse Diaconie Amsterdam en de Classis Amsterdam (nu Noord-Holland) en een aantal gulle gevers is het mogelijk om voor 1 dag in de week een dovenpastor aan te trekken, die dit moeilijke werk vorm kan geven.
Daardoor is er nu sprake van een kleine bloeiende dovengemeente in Amsterdam.

Noord-Holland.
De Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Noord-Holland heeft zich bij de Stichting Dovenpastoraat gevoegd,
waardoor de doven in de provincie ook van het gemeenteleven in Amsterdam kunnen profiteren.

Landelijk.
Zij hebben overigens een eigen pastor in de persoon van Hendrik Stevens, die vanuit het landelijke Dovenpastoraat voor het dovenpastoraat van Utrecht, Noord- en Zuid-Holland verantwoordelijk is.
Er is een mooie website over het landelijke dovenwerk.

Contact.
Secretariaat Dovenpastoraat Amsterdam en Noord-Holland is tijdelijk bij de penningmeester:
dhr Siep Rienstra, Heerenweg 204, 1768 BK Barsingerhorn, rienstra.siep@gmail.com

FormulierAnbiPublicatie

Standaardformulier
publicatieplicht

ANBI Algemeen


1 Algemene gegevens instelling

Naam


(Vraag 1: Algemene gegevens instelling. Naam instelling) Stichting voor Dovenpastoraat en Sociaal-Cultureel Werk
Nummer Kamer van
Koophandel


(Nummer Kamer van Koophandel) 41200140
Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Adres


(Adres) Heerenweg 204 1768BK Barsingerhorn
Telefoonnummer


(Telefoonnummer) 0224531611
E-mailadres


(E-mailadres) rienstra.siep@gmail.com
Website (*)


(Website. Optioneel veld; niet verplicht.) https://www.bethelkerkamsterdam.nl/dovengemeente
RSIN (**)


(RSIN. Optioneel veld; niet verplicht. Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN verplicht invullen.) 814972056
Actief in sector (*)


(Actief in sector. Primaire sector. Optioneel veld; niet verplicht.) Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
(Actief in sector. Secundaire sector (indien van toepassing)) - Secundaire sector (indien van toepassing) -
(Actief in sector. Secundaire sector (indien van toepassing)) - Secundaire sector (indien van toepassing) -
In welke landen is
uw instelling actief? (*)


(In welke landen is uw instelling actief? Optioneel veld; niet verplicht.) Nederland
Aantal medewerkers (*)


(Aantal medewerkers. Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar. Optioneel veld; niet verplicht.) 0
Aantal vrijwilligers (*)


(Aantal vrijwilligers. Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling. Optioneel veld; niet verplicht.) 6
Statutair bestuur van de instelling

Voorzitter


(Statutair bestuur van de instelling. Voorzitter) Trinus Hibma
Secretaris


(Secretaris) Siep Rienstra
Penningmeester


(Penningmeester) Siep Rienstra
Algemeen bestuurslid


(Algemeen bestuurslid)
Algemeen bestuurslid


(Algemeen bestuurslid)
Overige informatie
bestuur (*)


(Overige informatie bestuur. Optioneel veld; niet verplicht.)
Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)


(Doelgroepen. Optioneel veld; niet verplicht. Meerdere opties mogelijk.: Algemeen publiek) Uitgeschakeld
Algemeen publiek


(Doelgroep: Alleenstaande ouders) Uitgeschakeld
Alleenstaande ouders


(Doelgroep: Analfabeten) Uitgeschakeld
Analfabeten


(Doelgroep: Chronisch zieken) Uitgeschakeld
Chronisch zieken


(Doelgroep: Dak- en thuislozen) Uitgeschakeld
Dak- en thuislozen


(Doelgroep: Dieren) Uitgeschakeld
Dieren


(Doelgroep: Gedetineerden) Uitgeschakeld
Gedetineerden


(Doelgroep: Gelovigen) Ingeschakeld
Gelovigen


(Doelgroep: Gemeenschappen) Ingeschakeld
Gemeenschappen


(Doelgroep: Jongeren) Uitgeschakeld
Jongeren


(Doelgroep: Kinderen) Uitgeschakeld
Kinderen


(Doelgroep: Lhbtqi+) Uitgeschakeld
Lhbtqi+


(Doelgroep: Mensen met een beperking) Ingeschakeld
Mensen met een beperking


(Doelgroep: Milieu) Uitgeschakeld
Milieu


(Doelgroep: Minderheden) Uitgeschakeld
Minderheden


(Doelgroep: Minima) Uitgeschakeld
Minima


(Doelgroep: Natuurgebieden) Uitgeschakeld
Natuurgebieden


(Doelgroep: Oceanen en zeeën) Uitgeschakeld
Oceanen en zeeën


(Doelgroep: Ouderen) Uitgeschakeld
Ouderen


(Doelgroep: Patiënten) Uitgeschakeld
Patiënten


(Doelgroep: Slachtoffers van geweld) Uitgeschakeld
Slachtoffers van geweld


(Doelgroep: Slachtoffers van natuurrampen) Uitgeschakeld
Slachtoffers van natuurrampen


(Doelgroep: Slachtoffers van oorlog) Uitgeschakeld
Slachtoffers van oorlog


(Doelgroep: Slachtoffers van seksueel misbruik) Uitgeschakeld
Slachtoffers van seksueel misbruik


(Doelgroep: Studenten) Uitgeschakeld
Studenten


(Doelgroep: Verslaafden) Uitgeschakeld
Verslaafden


(Doelgroep: Vluchtelingen) Uitgeschakeld
Vluchtelingen


(Doelgroep: Vrouwen en meisjes) Uitgeschakeld
Vrouwen en meisjes


(Doelgroep: Werklozen) Uitgeschakeld
Werklozen


(Doelgroep: Wildlife) Uitgeschakeld
Wildlife


(Doelgroep: Overig) Uitgeschakeld
OverigDoelstelling

Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?


(Doelstelling: Statutaire doelstelling van de instelling. Wat wil de instelling bereiken?) Sinds 1967 bestaat in Amsterdam de Stichting Dovenpastoraat.
Deze spant zich in voor het kerkelijk werk onder doven in Amsterdam en omgeving.
Hoofdlijnen beleidsplan

Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?

Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?


(Hoofdlijnen beleidsplan: Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Welke werkzaamheden verricht het fonds? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?) Kerkdiensten: wekelijks in de Bethelkerk, soms elders in Amstedam of Noord-Holland, gevolgd door onderlinge ontmoeting
Bezoeken: aan doven thuis, in ziekenhuizen of verzorgingshuizen.
Bijbel- en gesprekskringen: in kleine groepen bij de dove deelnemers thuis
Kerstviering: voor doven en hun families.
Enkele bijeenkomsten per jaar: voor alle doven in Noord-Holland, met informatie, presentaties en ontmoeting.
Contacten: met allerlei organisaties voor doven van alle leeftijden om samen dingen te doen en elkaar te versterken.
Hoe krijgt de instelling
inkomsten?


(Hoe krijgt de instelling inkomsten?) Gift van de Protestantse Diaconie Amsterdam.
Giften van kerken uit Noord-Holland.
Speciale donaties van fondsen voor het onderzoek onder jonge doven.

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening,
beleggingen etc).


(Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed? Als uw instelling vermogen aanhoudt, vul dan in waar en op welke manier dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening, beleggingen etc).) Vanaf de spaarrekening worden declaraties uitbetaald aan verhuurder van de ruimten,
de voorgangers, de organisatie van de ontmoetingsbijeenkomsten, de coördinator en de onderzoeker dove jongeren.
Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.


(Url van het beleidsplan. Vul de link in waar het beleidsplan te vinden is.) https://www.bethelkerkamsterdam.nl/dovengemeente/125-beleidsplandovenpastoraat
(Ga naar de url van het beleidsplan)
Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend
orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).


(Beloningsbeleid: Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling).) De coördinator van het Dovenpastoraat in Noord-Holland krijgt op urendeclaratiebasis een vergoeding.
De onderzoeker Project Jonge Doven krijgt op urendeclaratiebasis een vergoeding.
Activiteitenverslag

Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.


(Activiteitenverslag: Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. Of vul bij de volgende vraag de url in naar het activiteitenverslag, of de url naar het jaarrekening als daarin de activiteiten van het betreffende boekjaar duidelijk zijn beschreven.) Elke zondag een viering in Amsterdam of elders in Noord-Holland.
Bezoeken aan doven thuis.
Gesprekskringen bij doven aan huis.
3 Ontmoetingslunches.
Vergaderingen van het dagelijks bestuur van de IC Noord-Holland.
Afstemmingsbesprekingen met de onderzoekster van het jongerenproject.
Url van het activiteitenverslag.
Vul de link in waar het
activiteitenverslag
te vinden is.


(Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het activiteitenverslag
te vinden is.)
(Ga naar de url van het activiteitenverslag)

2 Balans

Balansdatum


(Vraag 2: Balans. Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen. Dag, 2 cijfers)
(Maand, 2 cijfers)
(Jaar, 4 cijfers)
Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Activa


(Balansdatum boekjaar)
(Balansdatum vorig jaar)
Immateriële vaste activa
(Activa. Immateriële vaste activa boekjaar)(Immateriële vaste activa vorig jaar)
Materiële vaste activa
(Materiële vaste activa boekjaar)(Materiële vaste activa vorig jaar)
Financiële vaste activa
(Financiële vaste activa boekjaar)(Financiële vaste activa vorig jaar)(Subtotaal boekjaar) 0(Subtotaal vorig jaar) 0
Voorraden
(Voorraden boekjaar)(Voorraden vorig jaar)
Vorderingen &
overlopende activa
(Vorderingen & overlopende activa boekjaar)(Vorderingen & overlopende activa vorig jaar)
Effecten
(Effecten boekjaar)(Effecten vorig jaar)
Liquide middelen
(Liquide middelen boekjaar)(Liquide middelen vorig jaar)(Subtotaal boekjaar) 0(Subtotaal vorig jaar) 0
Totaal
(Totaal activa boekjaar) 0(Totaal activa vorig jaar) 0
Passiva


(Balansdatum boekjaar)
(Balansdatum vorig jaar)
Continuïteitsreserve
(Passiva. Continuïteitsreserve boekjaar)(Continuïteitsreserve vorig jaar)
Bestemmingsreserve
(Bestemmingsreserve boekjaar)(Bestemmingsreserve vorig jaar)
Herwaarderingsreserve

(Herwaarderingsreserve
boekjaar)(Herwaarderingsreserve
vorig jaar)
Overige reserves
(Overige reserves boekjaar)(Overige reserves vorig jaar)(Subtotaal reserves boekjaar) 0(Subtotaal reserves vorig jaar) 0
Bestemmingsfondsen
(Bestemmingsfondsen boekjaar)(Bestemmingsfondsen vorig jaar)
Voorzieningen
(Voorzieningen boekjaar)(Voorzieningen vorig jaar)
Langlopende schulden
(Langlopende schulden boekjaar)(Langlopende schulden vorig jaar)
Kortlopende schulden
(Kortlopende schulden boekjaar)(Kortlopende schulden vorig jaar)
Totaal
(Totaal passiva boekjaar) 0(Totaal passiva vorig jaar) 0
Toelichting

Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.


(Toelichting. Geef hier een toelichting bij de balans of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.)

3 Staat van baten en lasten

Baten


(Boekjaar)
(Vorig jaar)(Vraag 3: Staat van baten en lasten. Baten van particulieren. Bedrag baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten (omzet) boekjaar)(Bedrag baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten (omzet) vorig jaar)
Subsidies van overheden
(Bedrag subsidies van overheden boekjaar)(Bedrag subsidies van overheden vorig jaar)
Subsidies van andere instellingen zonder winststreven
(Bedrag subsidies van andere instellingen zonder winststreven boekjaar)(Bedrag subsidies van andere instellingen zonder winststreven vorig jaar)
Overige subsidies
(Bedrag overige subsidies boekjaar)(Bedrag overige subsidies vorig jaar)
Baten van subsidies
(Bedrag baten van subsidies boekjaar) 0(Bedrag baten van subsidies vorig jaar) 0
Baten sponsorbijdragen
(Bedrag baten sponsorbijdragen boekjaar)(Bedrag baten sponsorbijdragen vorig jaar)
Giften en donaties van particulieren
(Bedrag giften en donaties van particulieren boekjaar)(Bedrag giften en donaties van particulieren vorig jaar)
Nalatenschappen
(Bedrag nalatenschappen boekjaar)(Bedrag nalatenschappen vorig jaar)
Bijdragen van loterijinstellingen
(Bedrag bijdragen van loterijinstellingen boekjaar)(Bedrag bijdragen van loterijinstellingen vorig jaar)
Overige giften
(Bedrag overige giften boekjaar)(Bedrag overige giften vorig jaar)
Giften
(Subtotaal giften boekjaar) 0(Subtotaal giften vorig jaar) 0
Financiële baten
(Bedrag financiële baten boekjaar)(Bedrag financiële baten vorig jaar)
Overige baten
(Bedrag overige baten boekjaar)(Bedrag overige baten vorig jaar)
Som van de baten
(Som van de baten boekjaar) 0(Som van de baten vorig jaar) 0
Lasten

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)
(Lasten. Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs) boekjaar)(Bedrag inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs) vorig jaar)
Verstrekte subsidies & giften
(Bedrag verstrekte subsidies & giften boekjaar)(Bedrag verstrekte subsidies & giften vorig jaar)
Aankopen en verwervingen
(Bedrag aankopen en verwervingen boekjaar)(Bedrag aankopen en verwervingen vorig jaar)
Communicatiekosten
(Bedrag communicatiekosten boekjaar)(Bedrag communicatiekosten vorig jaar)
Personeelskosten
(Bedrag personeelskosten boekjaar)(Bedrag personeelskosten vorig jaar)
Huisvestingskosten
(Bedrag huisvestingskosten boekjaar)(Bedrag huisvestingskosten vorig jaar)
Afschrijvingen
(Bedrag afschrijvingen boekjaar)(Bedrag afschrijvingen vorig jaar)
Financiële lasten
(Bedrag financiële lasten boekjaar)(Bedrag financiële lasten vorig jaar)
Overige lasten
(Bedrag overige lasten boekjaar)(Bedrag overige lasten vorig jaar)
Som van de lasten
(Som van de lasten boekjaar) 0(Som van de lasten vorig jaar) 0
Saldo van baten en lasten
(Saldo van baten en lasten boekjaar) 0(Saldo van baten en lasten vorig jaar) 0

Toelichting

Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.


(Toelichting. Geef hier een toelichting bij de staat van baten en lasten of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.)
Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.


(Url van de jaarrekening. Vul de link in naar de jaarrekening als u deze ook hebt gepubliceerd.) https://www.bethelkerkamsterdam.nl/dovengemeente/124-anbistichtingdovenpastoraat
(Ga naar de url van de jaarrekening) Voor meer informatie kun je hier de folder van het Dovenpastoraat Noord-Holland raadplegen.

Dovenpastor

De Stichting Dovenpastoraat te Amsterdam kan op bescheiden wijze professionele hulp inzetten.

Laura Kolmus is zo de contactpersoon waar u/je terecht kunt. Zij coördineert het pastoraat.
Is er iets in uw persoonlijke leven, mail of app haar dan.
Zij is al een vertrouwd gezicht voor velen.
Zij biedt een luisterend oor en helpt u/je zonodig aan een pastor. 

Haar mailadres is: doorzien@live.nl.
Whats-App of sms. 06 21847100.


Zij maakt ook de roosters van voorgangers en tolken.
 
 Maandelijks schrijft zij ook de nieuwsbrief FLITS
digitaal  blad voor de doven in Noord-Holland, zodat iedereen goed op de hoogte blijft.

Giften voor het dovenpastoraat

Voor het in stand houden van het dovenpastoraat in Amsterdam zijn uw giften onmisbaar.
Het rekeningnummer is:  4630600   tnv    St.Dovenpastoraat
Alvast bedankt!

Het Dovenpastoraat is een Anbi.