De volgende Friese kerkdienst is op zondag 18 maart 2018 om 16.00 uur in de Bethelkerk.Fryske tsjerketsjinst friesevlag
yn Amsterdam-NoardOp snein 18 maart 2018 is om 16.00 oere in Fryske tsjerketsjinst yn'e Betheltsjerke

Plejadenplein 44, 1033 VL Amsterdam. Sjoch: www.bethelkerkamsterdam.nl


It tema is: Iepen mienskip.

2018 is it jier fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa. Wat seit it tema fan dit barren, Iepen mienskip, Friezen om útens?

Dizze snein, twa wike foar Peaske, harkje wy nei it evangeelje fan de balseming troch in frou yn Betanië.

Foargonger is ds Trinus H.Hibma
Kantor-oargeliste is mefrou Marja van der Ploeg – Hofstra mei stipe fan de Bethelkantorij.


Nei de tiid kofje / tee mei koeke.
Jo binne tige wolkom!


Taheakke poster kinne jo trochstjoere of ophingje.

Graach freechje wy ek jo omtinken foar de Fryske Passy fan Hoite Pruiksma op 23 maart yn’e Noorderkerk yn Amsterdam.               https://www.stichting-up.nl/nl/
                                    

Jorwerd  Bezoek Nijkleaster in Jorwerd