De volgende Friese kerkdienst is op zondag 18 april 2021 om 10.00 uur in de Bethelkerk.

 

Friese kerkdienst in Amsterdam

 

Op zondagmorgen 18 april 2021 is om 10.00 uur een Friese kerkdienst in de Bethelkerk in Amsterdam-Noord.

Thema van deze dienst op de derde zondag van de Paastijd is:
Ferweidzje (Verweiden). Een kleine pastorale. Wat te doen als alles afgegraasd is?

In deze dienst speelt Marja van der Ploeg orgel en zij dirigeert enkele zangers uit de cantorij.

Voorganger is ds Trinus Hibma.

Helaas staat de situatie van de corona-epidemie aanwezigheid van kerkgangers uitgezonderd de medewerkers niet toe de dienst bij te wonen.

Deze dienst is te volgen via livestream op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1929-Bethelkerk.
De orde van dienst staat in de kolom naast of onder het beeld van uw computer/laptop/ipad of smartphone.

Voor wie geen Fries verstaat en de dienst toch wil volgen: stuur een mailtje aan: hibmveen@xs4all.nl

Vlak voor de dienst ontvangt u dan een vertaling.
 

Contact en informatie:

ds Trinus Hibma
hibmveen@xs4all.nl
06 - 24981144

Fryske tsjerketsjinst
yn Amsterdam-Noard


Op snein 8 maart 2020 is om 16.00 oere in
Fryske tsjerketsjinst yn'e Betheltsjerke
Plejadenplein 44, 1033 VL Amsterdam.
Sjoch: www.bethelkerkamsterdam.nl

It tema is: Boarne fan Frijheid.

Dizze dei, 8 maart, falt gear mei de Ynternasjonale Frouendei mei it tema:
Frijheid. It soe fansels wêze moatte, dat froulju frij binne
en yn harren yndividuele rjochten respekteare wurde.


Inkele foarbylden fan dizze striid foar it eigen foech út 'e Bibel en út 'e Fryske skiednis komme lâns.

Dizze snein, de twadde fan 'e 40 dagen foar Peaske, giet oer it locht dat samar efkes oer ús strielje kin.

Foargonger is ds Trinus H.Hibma
Kantor-oargeliste is mefrou Marja van der Ploeg – Hofstra mei stipe fan de Bethelkantorij.

As gastkoar sjongt ek de Krite-kantorij út Bodegraven.

Nei de tiid kofje / tee mei koeke.
Jo binne tige wolkom!

Yn'e kofjeseal lizze altyd Fryske boeken, dy't jo meinimme kinne foar in euro.
As jo wolle, kinne jo sels boeken meinimme en op'e tafel lizze.
Dan hawwe wy wer foarrie en kinne jo in oar deugd dwaan.
Jo kinne sa fansels ek roalje.

Jorwerd  Bezoek Nijkleaster in Jorwerd